Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden horen bij de behandelingsovereenkomst, die de therapeut en de cliënt sluiten aan het begin van de behandeling.

Artikel 1
Alle bepalingen van de wet WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst; boek 7, titel 7, afdeling 5 BW, behalve in het BW te vinden in de Staatscourant nr. 837 van 1994) zijn van toepassing op de behandelovereenkomst.

Artikel 2
Een afspraak met de therapeut dient, bij verhindering door de cliënt, 24 uur vóór de tijd van de afspraak te worden afgezegd.
In geval van niet tijdige afzegging of niet-afzegging wordt het consult in rekening gebracht.
Bij het afzeggen van de afspraak op de dag zelf, wordt 50% van het tarief in rekening gebracht.

Artikel 3
Na afloop van de maand ontvangt u een nota met het verzoek per bank te betalen. De betalingstermijn is 14 dagen.

Artikel 4
Bij niet op tijd betalen is de cliënt in verzuim en mag de therapeut zonder nadere ingebrekestelling 1% rente per maand in rekening brengen.

Artikel 5
Na dertig dagen is de therapeut gerechtigd een betalingsherinnering te sturen, waarvoor € 5,– in rekening gebracht mag worden.

Artikel 6
Is binnen 14 dagen na het sturen van de betalingsherinnering de rekening nog niet voldaan dan is de therapeut gerechtigd een incassomaatregel te treffen. De kosten van de incasso-maatregel komen voor rekening van de cliënt.

Artikel 7
Voor het treffen van maatregelen overeenkomstig de artikelen 4, 5 en 6 ter betaling geldt onverkort, dat dit te goeder trouw en in redelijkheid en billijkheid moet geschieden.
Overmacht aan de kant van de cliënt moet ten allen tijde met de therapeut besproken kunnen worden.
De schade aan het hulpverleningsproces door niet-betaling dient zoveel als mogelijk door therapeut en cliënt begrensd te worden.